Về việc mời thầu đấu thầu may trang phục cho Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự năm 2005

BỘ TƯ PHÁP
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

_________
Số : 304/BTP-THA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________

                                                     Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2006
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU LẦN 2
 
Cục Thi hành án dân sự có kế hoạch đấu thầu lần 2 gói thầu may sắm trang phục cho Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự năm 2005 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
 
- Gói thầu : may sắm trang phục cho Chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự năm 2005.
- Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước
- Bên mời thầu: Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp
- Điện thoại: 04.8235688
- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước
- Thời gian bán HSMT: từ ngày 15/05/2006 đến 16 giờ 30 ngày 16/05/2006 (theo giờ làm việc hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp 58-60 Trần Phú, Hà Nội.
- Giá bán một bộ HSMT hoàn chỉnh: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
- Thời gian đóng thầu: chậm nhất là 16 giờ 30, ngày 30/05/2006
- Thời gian mở thầu: 16 giờ 35', ngày 30/05/2006 tại Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp 58-60   Trần Phú, Hà Nội.
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU
 
 
 (Đã ký)
 
Nguyễn Thanh Thuỷ
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ