Thông báo về việc sử dụng mẫu phiếu trình giải quyết công việc

Nội dung chi tiết của thông báo

  BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG

________

 Số: 41/VP-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

                                        

 Hà Nội, ngày 20  tháng 4 năm 2006

 

                           

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ                           

Ngày 18 tháng 4 năm 2006 Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã đồng ý với dự thảo mẫu Phiếu trình giải quyết công việc do Văn phòng Bộ trình.

Văn phòng Bộ xin thông báo và gửi mẫu Phiếu trình giải quyết công việc đến các đồng chí để thực hiện từ ngày 24 tháng 4 năm 2006.

Mẫu Phiếu trình này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, theo địa chỉ: Trang Hướng dẫn nghiệp vụ - Mục Nghiệp vụ soạn thảo.

(Văn phòng Bộ không in và phát mẫu Phiếu trình giải quyết công việc như trước đây nữa).

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các ô tương ứng trong Phiếu trình để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Tin học (để đăng tải);

- Lưu: VP-TH.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lãm

 

 

 Toàn văn thông báo dạng tệp DOC có thể xem ở file đính kèm


File đính kèm