Tài liệu, biểu mẫu tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2009

Nội dung:

- Công văn về việc tham gia tuyển chọn chủ nhiệm Đề tài NCKH năm 2009

- Danh muc đề tài cấp Bộ năm 2009

- Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2009

- Phụ lục 1 - Bảng điểm

- Phụ lục 3 - Thông tư 93/2006/TTLT/ BTC-BKHCN

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu TCCN - 01)

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài (Biểu TCCN-02)

-  Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Biểu TCCN -03)

- Văn bản xác nhận của tổ chức đăng ký phối hợp chính thực hiện đề tài (Biểu TCCN - 04)

-  Bản cam kết của cá nhân đăng ký tham gia đề tài khoa học năm 2009 (Biểu TCCN-05)

- Bản lập dự trù kinh phí thực hiện đề tài theo quy định của Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCNMT và Thông tư số 93/2006/TTLT/ BTC-BKHCN (Biểu TCCN-06)

- Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ (Ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 10 tháng 01 năm 2007)

- Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCNMT