Thông báo về việc tổ chức sơ tuyển công chức năm 2011 tại Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Về Ban sơ tuyển thí sinh đăng ký dự thi công chức của Vụ: Gồm 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Duy Lãm - Vụ trưởng -Trưởng Ban;

- Bà Phạm Thị Hòa – Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng Ban;

- Bà Phạm Thị Kim Dung – Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục pháp luật trong trường học - Ủy viên;

- Ông Phan Hồng Nguyên – Bí thư Chi đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Hành chính - Ủy viên;

- Bà Ngô Quỳnh Hoa - Tổ phó Tổ Công đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Phổ biến pháp luật - Ủy viên.

2. Kế hoạch tổ chức sơ tuyển của Ban sơ tuyển:

- Thời gian tổ chức sơ tuyển: 9 giờ00 ngày 29/9/2011.

- Địa điểm: Phòng 317 nhà N4 trụ sở Bộ Tư pháp – 58, 60 Trần Phú, Hà Nội.

- Niêm yết công khai kết quả sơ tuyển: Ngày 05/10/2011.

- Giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kết quả sơ tuyển: Từ ngày 10/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011.

- Gửi hồ sơ các thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và các tài liệu liên quan (biên bản họp, danh sách thí sinh…) về Ban thư ký Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp để tổng hợp vào ngày 17/10/2011.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trân trọng thông báo./