Thông báo sơ tuyển của Cục Bồi thường Nhà nước

Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2011, Cục Bồi thường nhà nước đã nhận được 04 hồ sơ dự tuyển do Vụ Tổ chức cán bộ nhận và chuyển về Cục. Việc sơ tuyển sẽ được tổ chức cụ thể:

1.     Thời gian: dự kiến vào thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2011;

2.     Địa điểm: Phòng làm việc của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, tầng 2 nhà N4 Bộ Tư pháp;

3.     Dự kiến thành phần Ban Sơ tuyển: gồm Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Phòng.

Cục Bồi thường nhà nước trân trọng thông báo./.