Thông báo về việc tổ chức sơ tuyển công chức năm 2011 vào Tổng cục Thi hành án dân sự

1. Về Hội đồng sơ tuyển;       

HĐ Sơ tuyển Tổng cục Thi hành án dân sự gồm 07 thành viên gồm các công chức có tên sau đây:

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng  Tổng cục TAHDS, Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên gồm:

Ông Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ TCCB Tổng cục THADS;

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Chánh Văn phòng Tổng cục THADS;

Bà Vũ Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ NV II Tổng cục THADS;

Bà Hoàng Kim Thủy, Vụ trưởng Vụ KHTC Tổng cục THADS;

Ông Lê Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ I Tổng cục THADS;

Ông Nguyễn Thanh Phương, Giám đốc TTDLTTTKTHADS Tổng cục THADS

2. Kế hoạch tổ chức sơ tuyển của Hội đồng sơ tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự

Thời gian tổ chức sơ tuyển: Bắt đầu từ 7h30 ngày 26/9/2011(thứ hai)

Địa điểm: Phòng  đồng chí Lưu Bình Nhưỡng (tầng 2 Nhà 6 tầng), trụ sở Bộ Tư pháp. 

Niêm yết kết quả sơ tuyển: Ngày 03/10/2011.

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kết quả sơ tuyển:

Từ ngày 10/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011.

Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp trân trọng thông báo./.