Thông báo v/v sơ tuyển thí sinh dự thi công chức năm 2011 vào Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Về thành phần Ban sơ tuyển:

Ngày 16/9/2011, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đã ký Quyết định số 06/QĐ-KHTC về việc thành lập Ban sơ tuyết công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng, Trưởng Ban;

2. Bà Phan Thu Phương, Chi ủy viên, Trưởng phòng, Phòng Quản lý tài sản, Ủy viên;

3. Ông Lê Thắng Lợi, Tổ trưởng Tổ Công đoàn, Phó phòng, Phòng Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Ủy viên;

4. Ông Phạm Văn Lâm, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Thống kê, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Huy Hùng, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ủy viên kiêm Thư ký;

- Về thời gian và địa điểm tổ chức sơ tuyển

+ Thời gian tổ chưc sơ tuyển: Bắt đầu từ 14h, ngày 29/9/2011 (Thứ năm)

+ Địa điểm sơ tuyển: Phòng 205, nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp, (Địa chỉ: 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).

Vụ Kế hoạch - Tài chính trân trọng thông báo./.