Kế hoạch về việc tổ chức sơ tuyển của Vụ Tổ chức cán bộ

1. Tình hình nhận hồ sơ:

Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào Vụ Tổ chức cán bộ: 03 hồ sơ.

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

1

Đặng Huyền Trang

1989

Thái Bình

2

Đặng Thị Tâm

1989

Hà Tĩnh

3

Hoàng Thu Huyền

1978

Hà Nam

2. Thành lập Ban Sơ tuyển của Vụ Tổ chức cán bộ:

Ban Sơ tuyển Vụ Tổ chức cán bộ gồm 05 thành viên gồm các công chức có tên sau đây:

1.     Ông Đinh Văn Lộc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng Ban;

2.           Bà Phan Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng Ban;

3.     Bà Bùi Thị Thủy, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ - Thành viên;

4.     Bà Trần Thu Hường, Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy - Thành viên;

5.     Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Phòng Công tác cán bộ - Thành viên kiêm Thư ký Ban Sơ tuyển.

3. Kế hoạch tổ chức sơ tuyển của Ban Sơ tuyển Vụ Tổ chức cán bộ:

Thời gian: 14h ngày 26/9/2011

Địa điểm: Phòng 115 Nhà N1 Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp.

Niêm yết kết quả sơ tuyển: Ngày 03/10/2011

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kết quả sơ tuyển:

Từ ngày 10/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011.