Thông báo v/v thực hiện sơ tuyển

Căn cứ Thông báo số 61/TB-HĐTD ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Hội đồng tuyển dụng hướng dẫn công tác tổ chức sơ tuyển tại các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng tuyển dụng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp thành phần Ban Sơ tuyển, địa điểm, thời gian tiến hành sơ tuyển ít nhất hai ngày làm việc trước khi tiến hành sơ tuyển để thí sinh được biết và thực hiện.

Hội đồng tuyển dụng thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.