Biểu mẫu nuôi con nuôi cho các Sở Tư pháp

Hiện Nhà xuất bản Tư pháp đã thiết kế xong các biểu mẫu và Cục Con nuôi cũng đã trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng phê duyệt các biểu mẫu đã thiết kế, bao gồm: 

1. Sổ đăng ký nuôi con nuôi.

2. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản chính - mẫu sử dụng cho việc đăng ký nuôi con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

Vậy Cục Con nuôi đề nghị các Sở Tư pháp địa phương in và phát hành theo mẫu thống nhất trong toàn quốc.

(Biểu mẫu trên Chuyên mục Biểu mẫu điện tử)