Thông báo về việc chiêu sinh các Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự (cho Phó Chi cục trưởng và tương đương)


Xem chi tiết tại file đính kèm./.