Thông báo chiêu sinh các Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ

Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế (lớp 2); Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia thương lượng, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại, đầu tư quốc tế


Xem chi tiết tại file đính kèm./.