Thông báo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-BTP ngày 05/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Đặng Hoàng Oanh,Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024. 
Thời gian: Từ 08h00, ngày 15/3/2024 (thứSáu). 
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.