Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Tư pháp thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo mật thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến.