Thông báo tuyển chọn 01 chuyên gia quốc tế của Ban quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch đấu thầu năm 2023 của Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật bản (JSDF), phê duyệt kèm theo Quyết định số 750/QĐ-BTP ngày 19/5/2023 của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp thông báo tuyển chọn 01 chuyên gia quốc tế phục vụ Dự án (Gói thầu số 1).