Thông báo v/v cử cán bộ đi đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ở nước ngoài và thạc sỹ liên kết ở trong nước năm 2012 theo Đề án 165

1. Chỉ tiêu:

- Đối với cán bộ dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài: Bộ Tư pháp được giới thiệu 04 cán bộ đi đào tạo thạc sỹ, 01 cán bộ đi đào tạo tiến sỹ.

- Đối với cán bộ dự tuyển thạc sỹ liên kết: Bộ Tư pháp được giới thiệu 06 chỉ tiêu (học 16 tháng trong nước và 01 tháng tại nước ngoài).

2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

a) Tiêu chuẩn chung

- Là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp vụ và tương đương trở lên hoặc trong diện quy hoạch cấp phòng, cấp vụ và tương đương trở lên;

- Là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú;

- Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo, quản lý;

- Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo;

- Có ít nhất 2-3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Có thời gian công tác 05 năm trở lên (thời điểm nhận hồ sơ cán bộ có thời gian công tác 03 năm trở lên cộng với thời gian học ngoại ngữ trong nước và chuẩn bị tìm trường học chuyên ngành);

b) Đối với dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ tại nước ngoài

- Tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên, đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học trở lên.

- Cán bộ dự tuyển học tiến sỹ phải có bằng thạc sỹ.

- Cán bộ có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài sẽ được ưu tiên cử đi trước.

- Cán bộ có trình độ ngoại ngữ thấp hơn (từ B trở lên) sẽ tham gia bồi dưỡng tiếng Anh từ 6-9 tháng tại Đồ Sơn (bắt đầu học vào tháng 3/2011), tiếng Trung 6-9 tháng tại Quảng Ninh (dự kiến bắt đầu học vào tháng 6/2011).

c) Đối với dự tuyển thạc sỹ liên kết trong nước

- Tốt nghiệp đại học;

- Cán bộ có trình độ ngoại ngữ thấp hơn sẽ tham gia bồi dưỡng tiếng Anh từ 6-9 tháng tại Đồ Sơn (bắt đầu học vào tháng 3/2011), tiếng Trung 6-9 tháng tại Quảng Ninh (dự kiến bắt đầu học vào tháng 6/2011).

3. Chuyên ngành đào tạo

- Các chuyên ngành đối với thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài

+ Ưu tiên: Quản lý nhà nước, quản lý nguồn nhân lực, luật quốc tế…

+ Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ nhưng không phù hợp với các chuyên ngành trên, Ban Chỉ đạo Đề án 165 sẽ sắp xếp để học các chuyên ngành phù hợp nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và công tác của cán bộ sau này.

- Các chuyên ngành dự kiến đối với thạc sỹ liên kết trong nước

+ Đối với tiếng Anh: hành chính công, quản lý công, quản lý nhân lực, quản lý tư pháp và hình sự, quan hệ quốc tế…

+ Đối với tiếng Trung: Quản lý xã hội.

4. Hồ sơ cử đi học:

- Công văn cử cán bộ đi học;

- Đơn xin đi học của cán bộ (có cam kết công tác lâu dài trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; ghi rõ số điện thoại di động và nơi ở hiện nay);

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4 x 6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền); chứng minh thư nhân dân photo; bản nhận xét đánh giá của cơ quan cử cán bộ đi học.

- Sao chụp có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước… Đối với dự tuyển thạc sỹ liên kết trong nước gửi thêm bản sao chứng thực bằng tiếng Anh bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học

- Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố; khi cán bộ ra nước ngoài học tập phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe của nước sở tại.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Văn phòng Đề án 165 nhận hồ sơ trước ngày 30/01/2011.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và yêu cầu của chương trình tuyển sinh trên, nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ đi đào tạo, đề nghị gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20 tháng 01 năm 2011 (Thứ Năm) để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 6273.9368.


File đính kèm