Thông báo các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

I. KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

 1. Nội dung khóa học: “Quản lý và làm việc với con người” – Chi tiết kèm theo.

2. Thời gian: 02 ngày/khóa học. Dự kiến tổ chức vào ngày 04 và 05/12/2010 (Thứ bảy và Chủ nhật).

3. Địa điểm: Bộ Tư pháp.

4. Giảng viên: Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam – Brainwork.

5. Điều kiện đăng ký:

- Đối tượng: Cán bộ Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Bộ.

- Chỉ tiêu: Đơn vị giới thiệu tối đa 02 cán bộ tham dự khóa học.

II. KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CẤP VỤ

1. Nội dung khóa học: “Nhận diện và đổi mới tư duy trong quản lý – vận dụng mô hình Bizmind” – Chi tiết kèm theo.

2. Thời gian: 01 ngày/khóa học. Dự kiến tổ chức vào ngày 11/12/2010 (Thứ bảy).

3. Địa điểm: Tại Bộ Tư pháp.

4. Giảng viên: Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam – Brainwork.

5. Điều kiện đăng ký:

- Đối tượng: Cán bộ Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Bộ.

- Chỉ tiêu: Đơn vị giới thiệu tối đa 02 cán bộ tham dự khóa học.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ ĐI HỌC

- Cán bộ được cử đi học có trách nhiệm chấp hành nội quy của lớp học.

- Sau khi kết thúc khóa học 5 ngày, cán bộ được cử đi học phải gửi báo cáo thu hoạch cá nhân về Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Căn cứ các nội dung thông báo nêu trên và các quy định tại Quy chế chọn, cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị đơn vị gửi Công văn giới thiệu cán bộ tham dự khóa học và danh sách trích ngang (theo mẫu gửi kèm) về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 27 tháng 11 năm 2010. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn cử người, coi như đơn vị không có người tham dự khóa học.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Tel: 043.8231144 hoặc 0904.173939, Email: thuybt@moj.gov.vn.