Thông báo chương trình học của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản

STT

Ngày/buổi học

Nội dung học

Giảng viên

 

Ghi chú

1

27/9/ 2010

Sáng

08h00-1130

- Khai giảng lớp học

- Các thể chế pháp lý về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động báo chí, xuất bản

- LĐ Bộ Tư pháp và LĐ NXBTP

- Đ/c Nguyễn Duy Lãm - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Chiều

13h00- 16h30

Nghiệp vụ xuất bản và thực tiễn công tác xuất bản trong những năm gần đây

Đ/c Nguyễn Kiểm - Cục trưởng Cục Xuất bản- Bộ Thông tin - Truyền thông

 

2

28/9/ 2010

Sáng

08h00-1130

Một số vấn đề thời sự trong nước liên quan lĩnh vực báo chí, xuất bản

Đ/c Nguyễn Trọng Đạo

- Cục An ninh A87

 

Chiều

13h00- 16h30

Nghịêp vụ báo chí hiện đại và thực tiễn công tác báo chí trong những năm gần đây

Đ/c Nguyễn Thế Kỷ - Ban Tuyên giáo TW

 

3

29/9/ 2010

Sáng

08h00-1130

Chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về báo chí, xuất bản

Đ/c Đinh Xuân Dũng – Ban Tuyên giáo TW

 

Chiều

13h00- 16h30

- Một số vấn đề về thực hiện chính sách dân tộc

- Bế giảng lớp học