Thông báo chương trình học bổng đào tạo sau đại học do cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức cung cấp cho phía Việt Nam

Được phép của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo Chương trình học bổng đào tạo sau đại học do cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức cung cấp cho phía Việt Nam:

Trong năm học 2011-2012, Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) cung cấp cho phía Việt Nam 06 chương trình học bổng, bao gồm:

1.     Học bổng nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học trẻ;

2.     Chương trình mời lại nghiên cứu chuyên sâu cho cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh;

3.     Các khoá bổ sung (Cao học) dành cho các nước đang phát triển;

4.     Học bổng đào tạo chuyên sâu ngành y (không đào tạo bác sỹ chuyên khoa);

5.     Học bổng Thạc sỹ chuyên ngành Luật và ngôn ngữ Đức;

6.     Học bổng hỗ trợ Chương trình học bổng Chính phủ việt Nam.

          Thời gian nhận hồ sơ: Hạn gửi hồ sơ đăng ký chậm nhất ngày 15/10/2010.

          Thông tin cụ thể của chương trình học bổng được đăng tải tại địa chỉ Website: http://www.daad.org

 Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi Công văn giới thiệu cán bộ dự tuyển và Đơn đăng ký đi học của cán bộ, công chức (ghi rõ ngày tháng năm sinh, chức vụ, điện thoại, email) về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 01/7/2010 để Vụ trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có Công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Lưu ý:  Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144.