Giấy mời họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010

Thực hiện quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2009; xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2010; Lãnh đạo Bộ tổ chức cuộc họp với các đơn vị có liên quan nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2009 và triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 của từng đơn vị trước khi trình Bộ trưởng phê duyệt.

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 06 tháng 01 năm 2010.

2. Địa điểm: Tại Hội trường A, tầng 2, nhà N1, trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng kính mời Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tới dự và phát biểu ý kiến./.


File đính kèm