Thư mời tham gia rà soát thủ tục hành chính

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 về việc công bố cơ sở dữ liệu quốc gia và tổ chức rà soát thủ tục hành chính; Bộ Tư pháp đang đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.

Nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của công tác rà soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp xin đăng tải biểu mẫu 3, 3a, 3b rà soát thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính và các hướng dẫn điền biểu mẫu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cá nhân và tổ chức tham gia rà soát thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cám ơn.

____________________________________

Hướng dẫn điền biểu mẫu biểu 3

Hướng dẫn điền biểu mẫu biểu 3a

Hướng dẫn điền biểu mẫu biểu 3b