Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Quyết định số 2284/QĐ-BTP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo kế hoạch tổ chức lớp học cụ thể như sau:

1. Nội dung bồi dưỡng:

- Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay (Lãnh đạo A25 Bộ Công an thực hiện);

- Chuyên đề 2: Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành (Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức Bộ Nội vụ thực hiện).

2. Đối tượng tham dự:

2.1. Đối với Chuyên đề 1:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 15 Thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2009.

- Đối tượng: Mỗi đơn vị cử:

+/ 01 Lãnh đạo cấp Vụ,

+/ 01 cán bộ là Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính hoặc Chánh Văn phòng hoặc công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ.

Đối với Phòng Tổ chức cán bộ của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Văn phòng Bộ: 02 - 03 người/đơn vị.

2.2. Đối với Chuyên đề 2:

- Thời gian: Từ 14 giờ đến 16 giờ Thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2009.

- Đối tượng: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ là Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính hoặc Chánh Văn phòng hoặc công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ.

Đối với Phòng Tổ chức cán bộ của Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Văn phòng Bộ: 02 - 03 người/đơn vị.

3. Địa điểm:

Hội trường tầng 2 Nhà N4 Trụ sở Cơ quan Bộ Tư pháp.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cử  công chức tham gia lớp học. Công văn cử công chức tham gia lớp học gửi về Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Ba ngày 15 tháng 12 năm 2009.