Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

 

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của:

1

Họ và tên:    Lý Hồng Phát.

Giới tính:      Nam.

Sinh ngày:    23/5/1993.

Nơi sinh:      Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc:       Hoa.

Quốc tịch:    Việt Nam.

Hiện thường trú tại: 341/K9 đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

2

Họ và tên:    Lý Lệ Phụng.

Giới tính:      Nữ.

Sinh ngày:    21/7/1991.

Nơi sinh:      Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc:       Hoa.

Quốc tịch:    Việt Nam.

Hiện thường trú tại: 140/72 đường Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

3

Họ và tên:    Lý Vân Hưng.

Giới tính:      Nam.

Sinh ngày:    09/4/1993.

Nơi sinh:      Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc :      Hoa.

Quốc tịch:    Việt Nam.

Hiện thường trú tại: 140/72 đường Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

4

Họ và tên:    Vòng Sỳ Sau.

Giới tính:     Nam.

Sinh ngày:   26/7/1990.

Nơi sinh:     Đồng Nai.

Dân tộc:      Hoa.

Quốc tịch:   Việt Nam.

Hiện thường trú tại: 88/30 đường Miếu Bình Đông, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

 Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Điều 14 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết. Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có khiếu nại về việc thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân nêu trên, Sở Tư pháp sẽ hoàn tất thủ tục chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo qui định của Luật Quốc tịch Việt Nam.