Công văn đăng ký nhu cầu đi học cao cấp lý luận chính trị

Căn cứ yêu cầu hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tiêu chuẩn, đối tượng được cử đi học cao cấp lý luận chính trị cụ thể như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn đi học các lớp tập trung

- Đối tượng

+ Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương trở lên, thuộc diện quy hoạch cấp Vụ và tương đương; chuyên viên chính, có mức lương từ 4,40 trở lên;

- Tiêu chuẩn

+ Đảng viên ĐCSVN,

+ Có bằng đại học về chuyên môn.

+ Độ tuổi: Dưới 40 tuổi đối với nữ, dưới 45 tuổi đối với nam.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn đi học các lớp tại chức

- Đối tượng

+ Trưởng phòng, Phó phòng và tương đương trở lên, thuộc diện quy hoạch cấp Vụ  và tương đương; chuyên viên chính, có mức lương từ 4,40 trở lên;

- Tiêu chuẩn

+ Đảng viên ĐCSVN,

+ Có bằng đại học về chuyên môn.

+ Độ tuổi: Từ 40 tuổi trở lên đối với nữ, từ 45 tuổi trở lên đối với nam.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, rà soát nhu cầu cử đi học cao cấp lý luận chính trị của đơn vị, giới thiệu danh sách theo mẫu lý lịch trích ngang (qua đường công văn về Vụ Tổ chức cán bộ và theo thư điện tử, địa chỉ: nhungnt@moj.gov.vn) trước ngày 23/10/2009 để Vụ tổng hợp trình lãnh đạo Bộ, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn giới thiệu coi như đơn vị không có nhu cầu.

Mẫu lý lịch trích ngang