Thông báo về việc chọn, cử cán bộ tham gia dự thi chương trình đào tạo ngắn hạn của học bổng Chevening - Vương quốc Anh

Căn cứ Thông báo của Chương trình Học bổng Chevening Vương quốc Anh về các khoá đào tạo ngắn hạn, được phép của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo Chương trình học bổng Chevening tại Vương quốc Anh, cụ thể như sau:

1.     Các khoá đào tạo: Các khoá đào tạo từ 03 tháng đến 10 tháng trong các lĩnh vực hành chính công, luật, nghiên cứu tư pháp, nhân quyền, dân chủ, báo chí.

2.     Điều kiện dự tuyển:

-         Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên,

-         Kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên,

-         Tiếng Anh IELTS học thuật đạt từ 6.5 trở lên,

-         Có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam (Học bổng này không dành cho lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy).

3.     Kinh phí đào tạo: Do Chương trình học bổng Chevening tài trợ.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu cán bộ dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.