Thông báo về việc chọn, cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha bằng Ngân sách Nhà nước (Đề án 165)

Được phép của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn chọn, cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha bằng Ngân sách Nhà nước (Đề án 165) đối với cơ quan Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

1.     Chỉ tiêu: bồi dưỡng tiếng Đức: 02 chỉ tiêu; Bồi dưỡng tiếng Tây Ban Nha: 01 chỉ tiêu

2.     Thời gian: 06 tháng

3.     Tiêu chuẩn:

-         Là cán bộ lãnh đạo cấp Vụ hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ,

-         Cán bộ cấp Phòng;

-         Tuổi dưới 50 đối với nam và dưới 45 đối nữ;

-         Đã biết và có nhu cầu sử dụng tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha trong công việc.

4.     Kinh phí đào tạo: Do Đề án 165 chi trả theo quy định hiện hành.

5.     Hồ sơ dự tuyển:

-         Công văn cử cán bộ đi học;

-         02 Bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai có xác nhận của cấp có thẩm quyền); bản photo chứng minh nhân dân

-         Bản nhận xét đánh giá của cơ quan cử đi học

-         Đơn xin đi học (nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và ngoại ngữ lựa chọn);

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu cán bộ dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.