Thông báo về Chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Nga tại LB Nga

Căn cứ Công văn số 146-CV/VP165 ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Đề án 165, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo cụ thể về điều kiện, đối tượng, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển chương trình bồi dưỡng tiếng Nga như sau:

1.      Chỉ tiêu: Bộ Tư pháp được giao 02 chỉ tiêu.

2.      Thời gian đào tạo: 07 tháng, từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

3.      Điều kiện dự tuyển:

-         Cán bộ cấp Vụ (hoặc quy hoạch cấp Vụ), cán bộ cấp Phòng, cán bộ nghiên cứu về chính trị quốc tế,

-         Tuổi dưới 50 đối với nam và dưới 45 đối với nữ,

-         Đã biết và có nhu cầu sử dụng tiếng Nga trong công việc.

Nếu đơn vị có nhu cầu cử cán bộ tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu 01 cán bộ dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Ba ngày 15 tháng 9 năm 2009. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.