Thông báo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) năm học 2010-2011

Căn cứ Thông báo Chương trình Học bổng phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) năm học 2010-2011, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn chọn, cử công chức, viên chức cơ quan Bộ Tư pháp đi học thạc sỹ luật tại Nhật Bản cụ thể như sau:

1.     Chỉ tiêu đào tạo:

Trong năm học 2010- 2011, Bộ Tư pháp được xác định là cơ quan ưu tiên của Chính phủ được cấp học bổng trong lĩnh vực xây dựng chính sách pháp luật. Tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan, Chương trình học bổng sẽ xem xét và cấp số lượng chỉ tiêu đào tạo phù hợp.

2.     Tiêu chuẩn:

-         Công chức, viên chức có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác (tính từ ngày được tuyển dụng),

-         Có Bằng Cử nhân Luật hệ chính quy,

-         Tuổi dưới 34 (tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2010),

-         Trình độ Tiếng Anh IELTS học thuật tối thiểu đạt 5.0 (hoặc TOEFL 500).

Nếu đơn vị có nhu cầu cử công chức, viên chức tham gia khoá học, căn cứ vào Quy chế chọn, cử cán bộ, công chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, đề nghị gửi công văn giới thiệu tối đa 02 công chức, viên chức dự tuyển về Vụ Tổ chức cán bộ trước Thứ Sáu ngày 04 tháng 9 năm 2009 để trình Bộ trưởng quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu đơn vị không có công văn cử người, coi như đơn vị không có người dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 3 823 1144 hoặc 0932 776 667.


File đính kèm