Giới thiệu các luật mới do Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành

Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 (ngày 17/6/2009) đã thông qua 11 dự thảo luật, góp phần tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế. Nhằm kịp thời cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới ban hành, Nhà xuất bản Tư pháp xin trân trọng giới thiệu bộ sách luật mới:

 1. Luật Lý lịch tư pháp

 2. Luật Quản lý nợ công

 3. Luật Quy hoạch đô thị

 4. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

 5. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá

 6. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

 7. Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

 8. Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

 9. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 10. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

 11. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

 12. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Nhà xuất bản Tư pháp 58-60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

ĐT:            043 76 76 759

Fax:            043 76 76 754

Email:         nxbtp@moj.gov.vn

Website:     http://nxbtp.moj.gov.vn/