Kết quả kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư

Thực hiện Quy chế kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư, Quyết định số 1055/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội, Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đã tổ chức kiểm tra kết quả tập sự cho người tập sự hành nghề luật sư. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban kiểm tra viết và Ban kiểm tra thực hành, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thông báo cho các Đoàn luật sư có người tập sự hành nghề luật sư tham dự kiểm tra về điểm kiểm tra và kết quả kiểm tra của người tập sự hành nghề luật sư đã tham dự kiểm tra.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho từng người tập sự hành nghề luật sư và làm thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho những người đạt yêu cầu theo thông báo này trước ngày 15 tháng 8 năm 2009; những người không đạt yêu cầu phải tiếp tục tập sự hành nghề luật sư 6 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả kiểm tra này.