Công văn về việc triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 của Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1594/BTTT-ƯDCNTT ngày 22/5/2008, Trung tâm Tin học đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và xây dựng “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2009 – 2010” trên cơ sở hiệu chỉnh, bổ sung “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2007 – 2010” gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt.

Ngày 24/10/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 của Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Căn cứ Kế hoạch gửi kèm Công văn này, Trung tâm Tin học đề nghị các đơn vị thuộc Bộ xác định và đăng ký những dự án, nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn của đơn vị cần được triển khai trong giai đoạn 2009-2010. Đăng ký của đơn vị cần thuyết minh sơ bộ về: sự cần thiết, quy mô, lộ trình, nguồn kinh phí, đơn vị phối hợp thực hiện ... và gửi về Trung tâm Tin học trước ngày 14/11/2008 để Trung tâm Tin học tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để đưa vào dự toán ngân sách hàng năm.

Ngoài bản sao của Kế hoạch gửi kèm theo Công văn, Trung tâm tin học sẽ đăng toàn bộ nội dung của Kế hoạch và các tài liệu liên quan trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Trang Thông tin điều hành - Mục Công nghệ thông tin.

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được đăng ký của đơn vị, Trung tâm Tin học xin được hiểu là Quý đơn vị không có nhu cầu triển khai dự án, nhiệm vụ nào trong Kế hoạch.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị!


File đính kèm