Tài liệu phục vụ Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 18/10/2008

Theo lịch công tác của Bộ, Hội nghị giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày 18/10/2008. Văn phòng đã chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu tài liệu tại Trang thông tin điều hành - Mục Báo cáo công tác (tài liệu cũng được gửi đến hộp thư điện tử của các đơn vị).