Khai giảng lớp bồi dưỡng tin học năm 2008 cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ

Ngày 09 tháng 7 năm 2008, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn gửi Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng Tin học cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ, căn cứ vào nhu cầu và đơn xin đi học có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Lãnh đạo Bộ ra Quyết định mở lớp.

Căn cứ vào Quyết định số 1773/QĐ-BTPngày 11 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo kế hoạch tổ chức lớp học cụ thể như sau:

 1. Thời gian học: 02 tháng/lớp, mỗi lớp học 02 buổi/tuần, từ 14h giờ 30 đến 16h giờ 30, cụ thể:

- Lớp thứ nhất học vào thứ 2 và thứ 4, khai giảng vào ngày 13/10/2008;

- Lớp thứ hai học vào thứ 3 và thứ 5, khai giảng vào ngày 14/10/2008.

2. Địa điểm học:Tại nhà ăn cơ quan Bộ Tư pháp.

Vụ Tổ chức cán bộ xin thông báo đến đơn vị và đề nghị đơn vị bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức của đơn vị tham gia lớp học đầy đủ theo đúng thời gian quy định (có danh sách 02 lớp gửi kèm theo)./.