Chương trình học bổng phát triển Australia (ADS)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chương trình học bổng phát triển Australia (ADS) năm 2010 của chính phủ Australia như sau:

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp và cơ quan phát triển quốc tế Australia (chương trình học bổng dành cho các cơ quan nhà nước ưu tiên), năm 2010 chính phủ Australia sẽ dành cho Bộ Tư pháp 05 xuất học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ Luật tại các trường đại học Austraila (mỗi xuất học bổng Bộ Tư pháp được giới thiệu 02 công chức dự tuyển).

Tiêu chuẩn dự tuyển

- Đối với dự tuyển thạc sĩ:

+ Có ít nhất 24 tháng làm việc tại Bộ Tư pháp, tuổi dưới 40.

+ Điểm trung bình chung ở bậc học đại học từ 7.0 trở lên. Các ứng viên có bằng đại học ở nước ngoài phải có ít nhất 50 % số  môn học đạt điểm cao nhất.

- Đối với dự tuyển tiến sĩ:

+ Có ít nhất 24 tháng làm việc tại Bộ Tư pháp, tuổi dưới 40.

+ Điểm trung bình chung bậc thạc sĩ và điểm luận văn từ 8.0 trở lên. Các ứng viên có bằng thạc sĩ ở nước ngoài phải có ít nhất 75 % số môn học đạt điểm giỏi (very good), có ít nhất một bài báo hoặc một công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia hoặc quốc tế.

- Điểm IELTS tối thiểu là 4.5.

Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin đi học của công chức (ghi rõ số điện thoại, địa chỉ, email để liên hệ).

- CV (Tóm tắc quá trình công tác, những thành tích nổi bật)

- Công văn giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị.

Căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu của chương trình nêu trên, nếu đơn vị có người đủ tiêu chuẩn, có nhu cầu cử đi đào tạo, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 25  tháng 6 năm 2008  để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét quyết định.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Điều phối viên của chương trình tại số máy 048231144. fax: 048431431).


File đính kèm