Lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ về "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010"

Trong năm 2007, thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và hướng dẫn của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông),  Trung tâm Tin học đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ và xây dựng "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2007 - 2010" .

Ngày 24/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg  phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Nội dung Quyết định xác định rõ những nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước cần triển khai trong năm 2008, đồng thời cũng yêu cầu các bộ, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010. Triển khai Quyết định trên, ngày 22/5/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1594/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công và hướng dẫn của Bộ Thông tin & Truyền thông, Trung tâm Tin học đã xây dựng dự thảo "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010" trên cơ sở hiệu chỉnh, bổ sung “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2007 – 2010”.

Để Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2009 – 2010 bám sát với tình hình thực tế và đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động của Bộ, Trung tâm Tin học đề nghị các đơn vị thuộc Bộ đóng góp ý kiến, đặc biệt là phần nội dung kế hoạch: xây dựng phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dự án đề xuất trong dự thảo Kế hoạch có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn mà đơn vị quản lý, thực hiện (về nội dung, quy mô, lộ trình, kinh phí thực hiện, tính khả thi... trong giai đoạn 2009-2010).

Ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Tin học trước ngày 08/7/2008 để Trung tâm Tin học kịp tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo Bộ trưởng và gửi Bộ Thông tin & Truyền thông thẩm định, phê duyệt.

Dự thảo Kế hoạch và các tài liệu liên quan để phục vụ việc lấy ý kiến bao gồm:

1. Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Tư pháp giai đoạn 2009-20010;

2. Công văn số 1594/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Trang Thông tin điều hành - mục Văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến.

Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến, Trung tâm Tin học xin được hiểu là Quý đơn vị hoàn toàn nhất trí với nội dung Dự thảo.