Tuyển sinh sau đại học năm 2008

Căn cứ Công văn số 703/CV-ĐHLHN-SĐH ngày 6/5/2008 của Trường Đại học Luật Hà Nội và Công văn số 158/TB-HVCT-HCQG ngày 12/5/2008 của Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị việc tuyển sinh sau đại học năm 2008, cụ thể như sau:

            1. Thông báo tuyển sinh của Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Năm 2008, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh cao học đối với: 17 chuyên ngành, trong đó có Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

  - Điều kiện: có bằng tốt nghiệp đại học đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi; đã được xếp ngạch công chức; được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đối với bằng tốt nghiệp loại khá trở lên, những trường hợp còn lại phải có ít nhất 02 năm công tác kể từ khi tốt nghiệp.

-  Hình thức đào tạo: chính quy không  tập trung

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải là Đảng viên  Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Thông báo tuyển sinh của trường Đại học Luật Hà Nội

Năm 2008, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 1 lớp cao học luật khoá XVI và 1 lớp nghiên cứu sinh khoá XIV, với các chuyên ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp luật: 12 HVCH (học viên cao học) và 2 NCS (nghiên cứu sinh).

- Luật Hiến pháp: 11 HVCH.

- Luật Dân sự: 20 HVCH, 2 NCS.

- Luật Hình sự, Tội phạm học và điều tra tội phạm học: 15 HVCH,  2 NCS.

- Luật Kinh tế: 20 HVCH,  2 NCS.

- Luật Quốc tế: 12 HVCH, 1NCS.

- Hình thức và thời gian đào tạo:

+ Thạc sĩ : 3 năm không tập trung

+ Tiến sĩ luật: 4 năm không tập trung

  -  Điều kiện dự tuyển:

+ Thạc sĩ:Có bằng tốt nghiệp đại học luật; đã được xếp ngạch công chức; được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đối với bằng tốt nghiệp loại khá trở lên, những trường hợp còn lại phải có ít nhất 02 năm công tác kể từ khi tốt nghiệp.

+ Tiến sĩ: Có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành dự thi; có ít nhất một bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi công bố trên tạp chí khoa học hoặc có bằng thạc sỹ khác chuyên ngành dự thi và có ít nhất một bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi công bố trên tạp chí khoa học (trường hợp này phải bổ sung 200 tiết chuyên ngành theo chuyên ngành đăng ký dự thi).

 Theo thông báo nêu trên, căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ của đơn vị, đơn vị chọn và gửi công văn giới thiệu người về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 6/6 2008 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ quyết định. Sau thời hạn nêu trên nếu đơn vị không có công văn cử người coi như đơn vị không có người dự tuyển.