Thay đổi lịch cuộc họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Theo lịch công tác của Lãnh đạo Bộ, ngày 06/6/2008 (thứ sáu) Bộ tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ với thành phần là các cán bộ cấp vụ và đại diện tổ chức Đảng, đoàn thể. Do kế hoạch công tác của Bộ thay đổi nên cuộc họp trên được chuyển sang 14h00 ngày 09/6/2008 (thứ hai), kết hợp với cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ.

Văn phòng xin thông báo để các đồng chí biết và tham dự đầy đủ./.


File đính kèm