Chương trình thạc sĩ quản lý công của Singapore

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị chương trình thạc sĩ quản lý công của Singapore, cụ thể như sau:

 

Ngày 25/3/2008 trường Chính sách công Lee Kuan Yew Đại học quốc gia Singapore có thông báo về khoá học thạc sĩ quản lý công (Master in Public Management) với thời gian 01 năm. Trường Lee Kuan Yew sẽ dành một số học bổng dựa trên sự cạnh tranh giữa các ứng viên dự tuyển. Đối tượng dự tuyển là những cán bộ đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý có ít nhất 8 năm kinh nghiệm liên quan đến khoá học, có tiềm năng được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn trong cơ quan, tổ chức. Hạn nộp hồ sơ dự tuyển học bổng là 30/6/2008.

Theo thông báo nêu trên, căn cứ Quy chế chọn cử và quản lý công chức, viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng, nếu đơn vị có nhu cầu cử người đi học, đề nghị gửi công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 1 tháng 5 năm 2008 để Vụ tổng hợp trình Lãnh đạo bộ quyết định. Sau thời hạn nêu trên nếu đơn vị không có công văn cử người coi như đơn vị không có người dự tuyển.