Mời họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện chương trình công tác năm 2007 của Chính phủ, trong đó giao cho Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Ngày 25 tháng 2 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 216/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hội đồng thẩm định do Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên làm Chủ tịch Hội đồng.

Vào 14h ngày 3 tháng 3 năm 2008, tại trụ sở Bộ Tư pháp sẽ diễn ra cuộc họp thẩm định của Hội đồng để thẩm định Dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Chủ tịch Hội đồng chủ trì./