Lấy ý kiến góp ý 02 dự thảo Báo cáo thi đua, khen thưởng và Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày 25/01/2008, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Uỷ viên BCH Công đoàn và các Tổ Công đoàn đóng góp ý kiến đối với 02 dự thảo: Báo cáo thi đua, khen thưởng và Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân.