Thông báo tuyển dụng công chức ( Đã hết hạn 22/05/2009 )

Thông báo từ Trung tâm tin học ( Đã hết hạn 09/03/2006 )

Thông báo tuyển dụng viên chức ( Đã hết hạn 12/12/2005 )

Thông báo mời thầu ( Đã hết hạn 01/01/2010 )

Thông báo tạm dừng hệ thống mạng ( Đã hết hạn 01/01/2010 )

Thông báo mời thầu ( Đã hết hạn 01/01/2010 )