Kế hoạch số 1876/KH-BCĐ tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội

15/06/2015

Xem chi tiết Kế hoạch 1876/KH-BCĐ tại tệp đính kèm

Kế hoạch số 1876/KH-BCĐ tổng kết việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội

File đính kèm hướng dẫn