1519/TCTHADS-NV3 V/v phê bình, chấn chỉnh trong công tác triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

15/06/2015

Xem chi tiết công văn số 1519/TCTHADS-NV3 tại tệp đính kèm

1519/TCTHADS-NV3 V/v phê bình, chấn chỉnh trong công tác triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

File đính kèm hướng dẫn