Báo cáo số 377/BC-BCĐ Sơ kết việc triển khai thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

15/06/2015

Xem chi tiết Báo cáo số 377/BC-BCĐ tại tệp đính kèm

Báo cáo số 377/BC-BCĐ Sơ kết việc triển khai thực hiện tiếp tục thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội

File đính kèm hướng dẫn