Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2012
1. Tên dự án: Mua sắm tài sản khối Thi hành án dân sự địa phương năm 2012.
2. Loại dự án: Dự án, dự toán khác.
3. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự