Dự án: Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự
1. Tên dự án: Mua sắm phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự.
2. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án, dự toán khác:

3. Tên chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự.