Dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác năm 2010
1. Tên cơ quan/đơn vị: Văn phòng Bộ Tư pháp
- Địa chỉ: 60 Trần Phú, Hà Nội
- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.3.8231142
2. Tên dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác năm 2010
3. Loại dự án:
Dự án thuộc nhóm C:
4. Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Tư pháp