Mẫu pano Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

06/11/2023
Mẫu pano Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023
Thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 20/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các họa động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp năm 2023, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
​Dưới đây là các mẫu pano phục vụ hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp thiết kế:


 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text