Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 244/VPCP-QHQT ngày 12/01/2011, sáng ngày 19/10/2011, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Thế Liên.
Trong các ngày từ 10-14/10/2011, tại Astana, Ca-dắc-xtan, Việt Nam và Ca-dắc-xtan đã tiến hành Vòng đàm phán thứ hai Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Ca-dắc-xtan (Hiệp định TTTP) và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa Ca-dắc-xtan (MOU).
Thực hiện Kế hoạch đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia, Vòng đàm phán thứ hai Hiệp định đã được tiến hành tại Hà Nội trong thời gian từ ngày 3 đến 4/10/ 2011. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đàm phán liên ngành phía Việt Nam về Hiệp định này.
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text