Tin tức khác

Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

        Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 04/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 506/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kế hoạch 506). Trong đó, giao Cục Kế hoạch - Tài chính giúp Lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.
       Kế hoạch 506 đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ với 52 nhiệm vụ cụ thể bám sát các mục tiêu, định hướng chiến lược đề ra trong Quyết định số 2014/QĐ-TTg và các yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện nêu tại Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT, đồng thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động thống kê của Bộ, ngành Tư pháp, gồm:
      (1) Nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức, phát triển nguồn nhân lực với trọng tâm là hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp, Chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp.
      (2) Nhóm nhiệm vụ về áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê trong Bộ, ngành Tư pháp với trọng tâm là triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê và áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê (sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành đồng bộ các quy trình sản xuất thông tin thống kê).
     (3) Nhóm nhiệm vụ về hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu ngành Tư pháp với trọng tâm là nâng cấp các phần mềm thống kê, phần mềm chuyên môn đang sử dụng trong Bộ, ngành Tư pháp; Liên thông, trích xuất dữ liệu thống kê từ các cơ sở dữ liệu hành chính và các phần mềm quản lý nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp với Phần mềm thống kê ngành Tư pháp.
    (4) Nhóm nhiệm vụ về phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê với trọng tâm là thực hiện các hoạt động phân tích và dự báo thống kê một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Tư pháp; xây dựng Tài liệu Phổ biến thông tin thống kê ngành Tư pháp theo các chỉ tiêu thống kê mới được quy định trong Nghị định quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (theo Luật Thống kê năm 2021) và xây dựng Niên giám thống kê Ngành Tư pháp.
   (5) Nhóm nhiệm vụ về đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê, trong đó trọng tâm là xây dựng và thực hiện Đề án tư liệu hóa, chuyển đổi số trong hệ thống thống kê Bộ, ngành Tư pháp.
   (6) Nhóm nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật; theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết Kế hoạch 506 và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.
Việc triển khai Kế hoạch 506 nhằm mục tiêu tăng cường ứng dụng thông tin, hiện đại hóa hoạt động thống kê của Bộ, ngành Tư pháp; nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê; hình thành cơ sở dữ liệu thống kê ngành Tư pháp./.
Thu Huyền